رابطه ی طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش وری جنسی در دانشجویان متاهل زن

نقش منابع بدرفتاری های دوران کودکی در پیش بینیطرحواره های ناسازگار شرطی و غیرشرطی در بزرگسالان

اثربخشی طرحواره درمانی و معنا درمانی بر اضطراب مرگ در افراد مبتلا به خودبیمارپنداری

اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانوادههای طلاق

اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس ترک شدن و بی ثباتی هیجانی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اراک

پیش بینی نشانه های اضطراب اجتماعی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

بررسی رابطه بین ریشه های تحولی طرحواره ناسازگار اولیه در حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل در مدل طرحواره یانگ

تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر باورهای خوردن و احساس شرم در دختران نوجوان مبتلا به بی اشتهایی عصبی در شهر اصفهان

پیش بینی نشانه های سلامت عمومی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

ساختار عاملی نسخه ایرانی پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم 232 سوالی در یک نمونه غیربالینی

ارتباط ادراک رفتار والدین با افسردگی و اضطراب در فرزندان با نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با کمالگرایی

بررسی روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه و عامل های شخصیتی با سازگاری زناشویی

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران خود

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم و پردازش مجدد به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی

اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک دلبستگی

نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های BIS-BAS درپیش بینی باورهای وسواسی

بررسی و تحلیل پژوهش های حوزه طرحواره درمانی

الگوی ساختاری سبکهای والدگری، طرحوارههای ناسازگار اولیه و

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با شیوه های فرزندپروری مادران و

اثربخشی طرح واره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان

اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی 

اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي اساسي در مراجعه کننده گان به مراکز مشاوره شهر شیراز

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل

تأثیر طرحواره درمانی بر شادکامی و سلامت روان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

تاثير آموزش زوج درماني طرحواره محور بربهبود عملکردزوجين

اثربخشی طرحواره درمانی در درمان معتادان با نگهدارنده متادون

مقایسه اثربخشی گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طرحواره درمانی و درمان شناختی

مقایسه حوزه های مرتبط با طرح واره های ناسازگار اولیه معتادان ناموفق و موفق به ترک مواد

مقایسه_سبک‌های_دلبستگی_و_طرحواره

مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی بر کاهش علائم اضطراب و

مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد

اثربخشي طرحواره درماني بر انگيزش تحصيلي

اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي مزمن در دانشجويان

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و

اثربخشی طرحواره درمانی بر اختلال استرس پس از سانحه جانبازان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحواره محور بر کاهش استرس شغلی پرستاران

مقایسه طرحواره درمانی با دلبستگی درمانی بر سبک دلبستگی در مرحله عقد

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل (2)

تاثیر طرحواره درمانی بر شدت اندیشناکی و افسردگی

اثربخشي آموزش تكنيك هاي تجربي طرحواره درماني بر روي

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش

تبیین میزان اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی گروهی بر اختلالات

تاثیر طرحواره درمانی بر اضطراب و افسردگی

رابطه ي بين طرحواره هاي ناسازگارانه ي اوليه و سبك دلبستگي در زنان

پیش بینی سلامت عمومی با طرحواره

اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانشناختی

بررسي رابطه بين طرح واره هاي ناسازگار و سبک فرزندپروری

Schema therapy for borderline personality disorder A comprehensive

Mechanisms of Change in Cognitive Therapy for Obsessive Compulsive Disorder Role of Maladaptive Beliefs and Schemas

Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid

Schema Therapy augmented Exposure and Response Prevention in Patients with

Group schema therapy for personality disorders

RCT comparing Schema Therapy

Early maladaptive schemas of emotional deprivation, social isolation, shame and abandonment are

Schema therapy for bipolar disorder A conceptual model and

Speaking the Unspeakable Artistic Expression in Eating Disorder Research and schematherapy

 Schema therapy for patients with chronic depression A single case

Psychotherapy for transdiagnostic binge eating

A narrative review of schemas and schema therapy outcomes in the eating

Short-term group schema cognitive-behavioral therapy for young

Schema therapy for chronic depression Results of a multiple single case series

The role of childhood trauma, early maladaptive schemas…

Schema Therapy for Borderline Personality Disorder

Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality

Exploring mechanisms of change in schema therapy for chronic depression

psychological flexibility mediate the effect of early maladaptive schemas on psychopathalogy

Effectiveness of schema therapy on body-image, self-concept, maladaptive schemas in patients with body dysmorphic disorder

Design of an internationa multicentre RCT on group schema therapy for borderline personality disorder

No change in neuropsychological dysfunction or emotional processing during treatment of major depression with cognitive behaviour therapy or schema therapy

SchemaTherapyDSM-5traits

Does schema therapy change schemas and symptoms

A new look at the schema therapy model organization and role of early maladaptive schemas

0